ОИК ще прекрати ли правомощията на кмета Атанас Камбитов?

0

Общинската съветничка Злата Ризова поиска Общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на кмета Атанас Камбитов.Причина за това е справка в Търговския регистър,според която между 25 септември и 3 октомври 2017 година кметът на Благоевград е бил вписан като управител и едноличен собственик на капитала на дружество „СТАРТ 2015“ ЕООД. Злата Ризова изпрани сигнал до ОИК Благоевград.Ето какво пише в него:

„От публикации в пресата ми стана известно, че кмета на Община Благоевград Атанас Станкев Камбитов през 2017 г. е бил едноличен собственик на капитала и управител на дружество „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045.
След справка в търговския регистър установих, че действително настоящия кмет на Община Благоеград е закупил дружествените дялове от дружество „СТАРТ 2015“ ЕООД. От извлеченията от търговския регистър по отношение на собсвеници на капитала и управители на „СТАРТ 2015“ ЕООД е видно, че по партидата на дружеството от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г., действащия и тогава кмет на Община Благоевград Атанас Станкев Камбитов е бил вписан като собсвеник и управител. За да бъде назначен за управител задължително към документите следва да е приложен и съгласие с образец от подписа по чл. 141, ал. 3 от ТЗ с нотариална заверка на подписа. Въз основа на подадени от кмета на Община Благоевград документи е извършена промяна в търговския регистър по партидата на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045, като е било вписано промяна на собсвеността и управителя на дружеството.
От приложените към жалбата документи по един безспорен начин се установява, че Атанас Станкев Камбитов в качеството си на дейсващ кмет на Община Благоевград съвсем умишлено е придобил дяловете на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045 и сам е поискал да бъде назначен за управител на дружеството, тъй като е бил едноличен собственик на капитала и сам следва да вземе решение за назначаването си.
Съгласно разпоредбата на Чл. 41 от ЗМСМА – Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон , да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Извършеното нарушение от страна на кмета на Община Благоевград на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА задължава членовете на ОИК – Благоевград да постановят решение за предстрочно прекратяване на пълномощията на кмета. Независимо, че кмета на Община Благоевград е дейсвал в малък период от време, като управител и собственик на цитираното по- горе дружества, последващи действия по прехвърляне на дружествени дялове на други лица и заличаването му като управител не препятстват предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета, след като се установени нарушенията на чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА. Това становище е залегнало и в практиката на Върховния Административен Съд – Решение №12514 от 05.10.2011 г. на ВАС по адм. д. № 11053 / 2011.г, докладчик съдията Марио Димитров.

С оглед на представените от мен документи считам, че са налице достатъчно основания за започване на процедура пред ОИК – Благоевград по прекратяване на правомощията на кмета на Община Благоевград, тъй като те удостоверяват несъвместимост със заеманата длъжност. В тази насока е и Решение №12095 от 18.10.2010 г. на ВАС по адм. д. № 10973 / 2010.г, докладчик съдията Татяна Хинова.

ПРЕДВИД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО,
Съобразно разпоредбите на чл. 42, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, ОИК – БЛАГОЕВГРАД следва да излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Благоевград – Атанас Станкев Камбитов, поради нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСА, а именно участието му като управител и едноличен собственик на капитала на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045.

ИСКАНЕ: Моля да бъде изискана от Агенцията по вписване към Търговския Регистър справка по партидата на „СТАРТ 2015“ ЕООД, ЕИК 203332045, лицето Атанас Станкев Камбитов бил ли е собственик и управител на дружеството и за кой период от време.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Извлечение от търговския регистър за актуално състоятие на „СТАРТ 2015“ ЕООД; 2. Извлечение от търговския регистър за смяната на управителите на „СТАРТ 2015“ ЕООД; 3. Извлечение от търговския регистър за промяна на съдружниците на „СТАРТ 2015″ ЕООД“;

“ Надявам се на бърза реакция и случаят да не се прикрие, тъй като нарушението е сериозно“, коментира Злата Ризова.

 

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.