ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА E-79.BG

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. e-79.bg е информационен сайт, собственост на „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД, ЕИК: 205130590, с адрес гр. Благоевград, ж.к. „Еленово” 72 Б, ет.2.

Чл.2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си e-79.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите на e-79.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Чл.3. Използването на сайта e-79.bg обвързва посетителите с настоящите Общи условия.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. (1) e-79.bg предоставя собствена информация, информация от публични източници, както и информация, която има право да предоставя въз основа на споразумение с други медии.
(2) Информацията, публикувана от e-79.bg се основава на принципите на обективност, достоверност и своевременност, проверка на източниците и представяне на различните гледни точки.
(3) e-79.bg предоставя възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на сайта и възможност за ползване на архива от новини.

Чл.5. (1) e-79.bg предоставя възможност на посетителите да публикуват новини, като новините се публикуват по преценка на редактор и след неговата намеса.
(2) e-79.bg дава възможност на посетителите да публикуват коментар под статия на e-79.bg, след въвеждане на код за сигурност.
(3) Посетителите поместили на сайта информационно съдържание, включително съдържание, защитено като интелектуална собственост, се съгласяват и го предоставят безвъзмездно на e-79.bg. Отстъпеното право е неизключително, за неограничена територия, за неопределен период от време.
(4) Посетителите на e-79.bg внимателно подбират и преценяват дали материалите, които желаят да публикуват са приемливи и не нарушават каквото и да са защитими от закона права, включително право на интелектуалната собственост.

Чл.6. (1) Посетителите на e-79.bg се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с невярно съдържание или такива, накърняващи моралните ценности, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права- включително- да не публикуват каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, при което биха нарушили права на интелектуална собственост. Всички действия и бездействия, изброени в предходните изречения, извършвани от посетителите на e-79.bg ще бъдат възприемани от администраторите като недобронамерени действия, а свързаното с тях информационно съдържание ще бъде премахвано незабавно, без предизвестие или уведомяване.
(2) Посетителите се съгласяват, че e-79.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваното от посетители в сайта информационно съдържание. e-79.bg има право да следи публикуваното от посетители информационно съдържание, както и всяка друга информация поместена или разменена от посетители на сайта, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна.

Чл.7. Посетителите на e-79.bg се съгласяват, че ползването на сайта е свързано със записване cookies/„бисквитки” на устройствата от които ползват сайта, като се съгласяват за това.

Чл.8. (1) Всички съдържащи се материали, поместени в сайта на e-79.bg са изключителна собственост на „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД. Всяко използване на такъв материал от други медии следва да бъде придружено от изрично позоваване и линк (хипервръзка) към адреса във e-79.bg, откъдето материалът е копиран. Извън описания случай се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на e-79.bg – „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС ” ООД, освен ако не става въпрос за лична употреба.
(2) e-79.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА

Чл.9. (1) Отношенията между e-79.bg и Рекламодателите се уреждат с договор между страните. В определени случаи, по преценка на e-79.bg, не се сключва писмен договор, а се вземат предвид одобрените от клиента медиа план и оферта, изпратен по електронна поща. Така изпратен медиа план и потвърден от Рекламодател има обвързваща сила за страните от момента на потвърждаването му от двете страни по електронна поща.
(2) Заявките за реклама с нетърговско (политическо и религиозно) съдържание подлежат на одобрение и могат да бъдат отказани по преценка на e-79.bg.
(3) Всеки Рекламодател получава достъп до статистически данни за хода на рекламната кампания – показвания и кликвания.
(4) e-79.bg има право да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията и др. действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.10 „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на сайта и влизат в сила от деня на публикуването им там. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.11. Всички възникнали спорове в отношенията между посетителите на сайта e-79.bg и „МЕДИЯ ГРУП ПРЕС” ООД по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища в гр. Благоевград, съобразно приложимото българско законодателство.