Областна администрация – Кюстендил: Гражданите и бизнеса могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване

Областна администрация – Кюстендил: Гражданите и бизнеса могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване

Областна администрация – Кюстендил уведомява гражданите и бизнеса, че могат да ползват Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.), без необходимост от физическо присъствие.

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата за е-връчване. Комуникацията чрез системата замества класическия метод за препоръчана поща. Системата за е-връчване позволява изпращане и/или получаване, и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на Агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги.

Областна администрация – Кюстендил предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги – централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.

Областна администрация – Кюстендил отново информира гражданите, че продължава да предоставя услуги „на гише“, но апелира да се използват алтернативни канали /по електронен път/ за заявяване и получаване на административни услуги.

Линк към Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване): https://edelivery.egov.bg/

        Линк към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services#anchor13

 

 

 

 

 

Общество – Източник: Вяра Нюз

Коментарите са затворени