ВАС решава до дни! Румен Томов аут! Вероятно предстоят избори на 27-и септември

0

ВАС със свое решение от днес отхвърли като НЕОСНОВАТЕЛНО искането на адвоката на кмета Румен Томов, Милана Кривачка за допълване на решението и, с което потвърдиха решението на АС Благоевгради и ОИК за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета,научи Struma.com . Върховните магистрати разбиха и надеждите спиране на делото, докато не се произнесе Конституционния съд и УТОЧНИХА, ЧЕ „след постановяване на окончателното съдебно решение по спора, свързан с обжалване на решение № 104 от 22.
01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г, настоящият състав, сезиран
с искане за допълване на решение №4542 от 16. 04. 2020г. не може да
отмени или измени постановеното вече съдебно решение, дори след
благоприятно за страната решение на Конституционния С по к. д. №
5/2020г, се казва в решението. Ето какво постанови ВАС :

По изложените съображения Върховният административен съд намира искането за допълване на решение № 4542 от 16. 04. 2020г. по адм. д. №2420/2020г.
за НЕОСНОВАТЕЛНО и същото следва да се отхвърли.
Искането за спиране на производството по адм. д № 2420/2020г. по описа
на ВАС на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, вр. чл. 144 АПК до приключване
на к. д. № 5/2020г., като предявено след постановяване на окончателния
съдебен акт по настоящото дело не може да бъде уважено. С постановяване
на окончателен съдебен акт висящността на основния спор свързан с
обжалване на решение № 104 от 22. 01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за
2019г., по описа на АС – Благоевград е приключена. След постановяване на
окончателното съдебно решение по спора, свързан с обжалване на решение №
104 от 22. 01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г, настоящият
състав, сезиран с искане за допълване на решение №4542 от 16. 04. 2020г.
НЕ МОЖЕ ДА ОТМЕНИ ИЛИ ИЗМЕНИ ПОСТАНОВЕНО ВЕЧЕ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ,ДОРИ И СЛЕД БЛАГОПРИЯТНО ЗА СТРАНАТА РЕШЕНИЕ НА КС . Понастоящем е висящо единствено производството по искането по чл. 176, ал. 1 АПК за допълване
на съдебното решение № 4542 от 16. 04. 2020г., в рамките на което е
депозирано искането за спиране на делото. Решението по к. д. № 5/2020 на
КС на РБ няма отношение на преюдициалност спрямо допълнителното решение, по чл. 176 АПК, поради което искането за спиране на производството на
посоченото основание се явява неоснователно.
В хода на производството по чл. 176 АПК, при прегледа на съдебно решение
№4542 от 16. 04. 2020г. по адм. д. №2420/2020г. настоящият съдебен
състав на Върховния административен съд служебно констатира, че е налице
очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебния акт, изразяваща се
в това, че след думите : “ ОСТАВЯ В СИЛА“ съдът е пропуснал да напише
думата „решение“, въпреки че след това е посочил неговия номер, дата,
номер на делото и съда, който го е постановил, а именно : „№ 104 от 22.
01. 2020 по адм. д. № 1343 по описа за 2019г. на Административен съд –
Благоевград“. Липсата на посочената дума не следва да се разглежда като
непълнота на съдебния акт по см. на чл. 176, ал. 1 АПК, доколкото
касационният съд е формирал воля по спорния предмет и се е произнесъл по
цялото искане – обстоятелство, което отличава производството по чл. 176,
ал. 1 АПК от производството по чл. 175, ал. 1 АПК. Налице е очевидна
неточност според определението, за очевидна фактическа грешка, дадено в
чл. 175, ал. 1 АПК и същата следва да се отстрани по реда на чл. 175 АПК.
С оглед на изложеното, Върховният административен съд

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ искане на инж. Р. Томов, в качеството му на кмет на община
Благоевград, подадена чрез адв. М. Кривачка за постановяване на
допълнително решение по адм. д. № 2420/2020г. по реда на чл. 176, ал. 1
АПК,
ОТХВЪРЛЯ искане на инж. Р. Томов за спиране на производството по делото
на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, вр. чл. 144 АПК до приключване на к.
д. № 5/2020г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебно
решение № 4542 от 16. 04. 2020г. по адм. д. №2420/2020г. като след
думите : “ ОСТАВЯ В СИЛА“ се добавя думата : “ решение“.
Допуснатата поправка да се отрази в поправеното решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване“.

Припомняме, че ВАС предстои да разгледа и обжалването на решението на АС Благоевград ,с което бе потвърдено решението на ОИК за детрониране на
Румен Томов . Тази седмица то отпътува от Благоевград и се очаква ,че до
края на месеца и най-късно началото на юли казусът Томов ще приключи
окончателно .Днешното решение показа ,че надеждата ,че Конституционният
съд може да отмени влязло в сила решение на ВАС отпадна,така както
многократно сме писали . Каквото и да реши Конституционният съд то
решението няма обратна сила и важи само за висящи дела ,а не за случаи
като на Томов ,при които има постановено и влязло в сила решение . Мачът
е на финалната права . Скоро ще стане ясно окончателно Румен Томов кмет
ли е или вече не е ?!

Източник: Struma.com

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.